Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti

- VOP platné od 10. 12. 2019 | PDF dokument

- Zásady ochrany osobních údajů

- Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií

Provozovatel elektronického obchodu

AMOS Software spol. s r.o.,
se sídlem Praha 1, Štěpánská 39, PSČ 110 00, Česká republika
IČ: 47548321, DIČ: CZ47548321, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 20637
bankovní spojení: č. účtu: 442212/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
IBAN: CZ3455000000000000442212, SWIFT: RZBCCZPP

provozovna a korespondenční adresa: Budějovická 61, PSČ 140 00 Praha 4

Tel.: (+420) 284 011 211
Fax.: (+420) 284 011 212
E-mail: sales@amsoft.cz
E-shop: http://eshop.amsoft.cz
Web: www.amsoft.cz

(dále jen „Amos Software“).

 

 1. Základní ustanovení

  1.1. Tyto VOP upravují smluvní vztahy, ve kterých vystupuje společnost AMOS Software v rámci své podnikatelské činnosti jako zprostředkovatel licenčních oprávnění, poskytovatel služby nebo prodávající zboží na straně jedné a na straně druhé vystupuje zájemce nebo objednatel nebo kupující (dále jen „zákazník“).

  1.2. V případech, kdy Amos Software vystupuje jako zprostředkovatel licenčních oprávnění, poskytovatel služby nebo prodávající zboží jednotlivým zákazníkům dle jejich požadavků za cenu a za podmínek uvedených u konkrétní nabídky licenčních oprávnění, služby nebo zboží se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

   

 2. Vymezení právních vztahů

  2.1. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  2.2. Zákazníkem - spotřebitelem se rozumí člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  2.3. V případě, že je uzavírána nebo zprostředkována licenční smlouva na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li v příslušné licenční smlouvě uvedeno jinak.

   

 3. Uzavření smlouvy

  3.1. Zákazník podáním objednávky Amos Software potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávané služby nebo poskytovaného licenčního oprávnění a potvrzuje, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Podáním objednávky se pro účely tohoto odstavce rozumí uskutečnění objednávky prostřednictvím elektronického obchodního systému umístěného na adrese http://eshop.amsoft.cz (dále jen „e-shop“), doručením písemné objednávky na adresu sídla Amos Software, uskutečněním objednávky osobně na provozovně Amos Software, nebo zasláním emailové objednávky na kontaktní email Amos Software.


 4. A. Uzavření smlouvy zákazníkem, který je spotřebitelem

  3.1.1. Je-li zákazníkem spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného druhu služby nebo zboží na stránky e-shopu. Smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem - spotřebitelem a přijetím objednávky společností Amos Software. V případě objednávky přes e-shop potvrdí Amos Software přijetí zákazníkovi neprodleně informativním emailem na jím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  3.1.2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky hradí smluvní strany samostatně v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které strany používají.

  3.1.3. Zákazník – spotřebitel odesláním objednávky, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, který je dodáván jiným způsobem než na hmotném nosiči (např. stažením ze serveru) výslovně uděluje v souladu s § 1837 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, svůj souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odesláním takové objednávky pozbývá zákazník právo na odstoupení od smlouvy.


  B. Uzavření smlouvy zákazníkem, který je podnikatelem

  3.1.4. Je-li zákazníkem spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného druhu služby nebo zboží na stránky e-shopu. Smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem - spotřebitelem a přijetím objednávky společností Amos Software. V případě objednávky přes e-shop potvrdí Amos Software přijetí zákazníkovi neprodleně informativním emailem na jím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  3.2. Zákazník si je vědom, že mu objednávkou služeb nebo zboží, jež jsou v obchodní nabídce Amos Software, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Amos Software nebo dalších třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  3.3. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi zákazníkem a Amos Software archivována na dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný zákazníkovi.

  3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky, objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Tyto VOP jsou zákazníkům k dispozici pod příslušnou záložkou na stránkách e-shopu, forma jejich zveřejnění umožňuje zákazníkovi - spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

  3.5. V případě objednávky s osobním odběrem je zboží rezervováno po dobu 14 dnů od potvrzení, že zboží je skladem a připravené k vyzvednutí. Poté je objednávka stornována.

 5. Ceny

  4.1. V on-line e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny služeb a zboží v českých korunách bez příslušné DPH, s výjimkou dopravného, které je stanoveno v těchto VOP a potvrzeno zákazníkem v rámci procesu objednávky. Informace o zboží, službách a jejich ceně uváděné Amos Software jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby.

  4.2. V případě akční cenové nabídky platí cena do vyprodání zásob zboží při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

  4.3. Zákazník má možnost se před provedením objednávky v e-shopu seznámit s celkovou cenou včetně příslušné DPH a všemi dalšími poplatky. Celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. V případě časově omezené nabídky má zákazník možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


 6. Odstoupení od smlouvy

 7. A. Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitelem
  5.1.1. Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy zákazník Amos Software zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Zákazník nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Rozhodne-li se zákazník využít práva odstoupit od smlouvy, zašle nebo předá Amos Software zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

  5.1.2. Vzorový on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na adrese: http://amsoft.cz/Obchod/vop_form.php

  5.1.3. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník - spotřebitel odstoupit zejména od následujících distančních smluv:

   1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   3. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   4. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   5. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

  5.1.4. Zboží by měl zákazník - spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá Amos Software za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník – spotřebitel.

  5.1.5. Peníze za vrácené zboží, včetně všech souvisejících plateb, budou zákazníkovi - spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Amos Software není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než je mu zboží zákazníkem vráceno nebo prokázáno jeho odeslání. Peníze budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který byl zákazníkem - spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník - spotřebitel výslovně neurčil jinak.

  5.1.6. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit na adresu Amos Software spolu s odstoupením i průvodní dopis s uvedením důvodu odstoupení od smlouvy (toto však není povinností zákazníka), s číslem objednávky a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali vrácené peněžní prostředky budou odebrány v hotovosti nebo zdali budou čerpány pro další nákup.

  5.1.7. Zákazník - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

  5.1.8. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li s poskytovaným plněním společně poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Amos Software a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva zákazníka odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen vrátit související poskytnuté dárky.


  B. Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatelem

  5.1.9. V případě, že zákazník je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení právních předpisů o nárocích z práv z vadného plnění. Amos Software uvádí, že zákazníku může být nabídnuta dohoda o ukončení smlouvy v závislosti na stavu vráceného plnění, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen Amos Software. V případě, že mezi stranami nedojde k dohodě o zpětném přijetí plnění, vyhrazuje si Amos Software zboží vrátit na náklady zákazníka zpět na jeho adresu. Amos Software je oprávněn účtovat zákazníkovi případné další vzniklé náklady.

 8. Práva a povinnosti z vadného plnění

  6.1. Ustanovení odstavců č. 6. a 7. Těchto VOP se použijí pro uplatnění práva z vad zboží nabytého zákazníkem na základě kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Amos Software.

  6.2. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Při odesílání zboží nastává okamžik přechodu nebezpečí odevzdáním věci prvnímu dopravci. Je-li zákazníkem spotřebitel, nastává okamžik přechodu nebezpečí až okamžikem předání věci zákazníkovi. Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

   • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   • na odstranění vady opravou věci,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od smlouvy.

  6.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

  Zákazník sdělí Amos Software, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Amos Software; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Amos Software vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  • na odstranění vady, a nebo
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny.


  Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Amos Software dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Amos Software odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Amos Software vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Amos Software. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  6.5. Zárukou za jakost se Amos Software zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci zákazníkovi. Amos Software má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

  6.6. Na žádost spotřebitele je Amos Software povinen poskytnout zákazníku - spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem („záruční list“). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat zákazníku - spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Amos Software určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

  6.7. U použitého zboží Amos Software neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Amos Software neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má zákazník v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  6.8. Amos Software odpovídá zákazníku - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Amos Software odpovídá za to, že v době, kdy zákazník - spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Amos Software nebo výrobce popsal nebo které zákazník - spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Amos Software uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  6.9.
  Zákazník - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Toto neplatí

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem - spotřebitelem, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  6.10. Nemá-li věc výše požadované vlastnosti, může zákazník - spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník - spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

  6.11. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník - spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  6.12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  6.13. Neodstoupí-li zákazník - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Amos Software nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Amos Software nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníku - spotřebiteli působilo značné obtíže.

  6.14. Právo z vadného plnění zákazníku - spotřebiteli nenáleží, pokud zákazník - spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník - spotřebitel vadu sám způsobil.


 9. Vyřízení reklamace

  7.1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Amos Software nebo osoby určené k opravě v záručním listě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně na adresu provozovny nebo elektronicky (reklamace@amsoft.cz) a uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace..

  7.2. Zákazník je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Amos Software nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  c 7.3. Pověřený pracovník Amos Software rozhodne o reklamaci bez odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobu nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se strany písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  7.4.
  Amos Software potvrdí zákazníkovi - spotřebiteli v písemné formě datum uplatnění práva z vadného plnění, obsah reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Amos Software vydá zákazníkovi - spotřebiteli písemné potvrzení o datu, době a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného odůvodnění zamítnutí reklamace, jakož i o provedení opravy a době její trvání.


 10. Platební podmínky

  8.1. Amos Software akceptuje následující způsoby platby:

  • Zálohovou fakturou (platba předem)
  • V hotovosti nebo platební kartou na pobočce společnosti (platba při převzetí zboží)
  • Platba on-line platební kartou (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO)
  • Dobírkou (platba při převzetí zboží od přepravce)

  8.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Amos Software.

  8.3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


 11. Dodací podmínky a přepravné

  9.1. Amos Software poskytuje následující způsoby dodání:

  9.1.1. E-mailem - v případě zprostředkování poskytnutí licence k software poskytovanému třetími stranami bude zákazníku zasláno na email uvedený v objednávce číslo příslušné licence, která jej opravňuje k užívání objednávaného software.

  9.1.2. Osobní odběr - zboží může zákazník převzít osobně na adrese Budějovická 61, Praha 4, Po-Pá, 9:00 - 17:00. Zákazník se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem totožnosti. Platba za zboží při osobním převzetí je možná v hotovosti nebo platební kartou.

  9.1.3. Zasílání přepravní službou (ČR, SR) - zboží je možno zákazníkovi zaslat přepravní službou Geis CZ s.r.o.

  9.1.4. Zasílání kurýrem (po Praze).

  9.2. Při odběru zboží nad 5.000,- Kč (bez DPH) je přepravné na území ČR zdarma. Při odběru zboží v hodnotě pod 5.000,- Kč (bez DPH) je cena přepravného bez DPH následující:

   • Geis Dobírka: 180 Kč (platba možná pouze v hotovosti dopravci)
   • Geis Česká republika: 100 Kč
   • Geis Slovensko: 330 Kč
   • Kurýr po Praze: 150 Kč

  9.3. Zákazník, který je podnikatelem, je povinen (zákazníku, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání zásilky překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

  9.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem společnosti Amos Software, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Amos Software.

 12. Závěrečná ustanovení

  10.1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Amos Software zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy. Zákazník dává Amos Software svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Amos Software (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Amos Software. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm Amos Software eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  10.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.  

  10.3. V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito VOP a individuální smlouvou uzavřenou mezi Amos Software a zákazníkem, platí příslušné ustanovení individuální smlouvy.  Smlouvy dle těchto VOP jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  10.4. Případné spory mezi zákazníkem, který je spotřebitelem, lze také řešit mimosoudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz a www.mpo.cz.


  10.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.2.2016 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Amos Software si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porovnání produktů 

 
 0
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Authorised Distributor for CR and SR
 
MP
 
Trainings
 
CLP
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Naposledy prohlížené produkty

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMOS Software, spol. s r. o., Budějovická 61, 140 00 Praha 4 - Krč, Czech Republic, tel.: +420 284 011 211, e-mail: sales@amsoft.cz

Zásady ochraný osobních údajů


Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
 
 
 
 
 

K provozování našeho webu eshop.amsoft.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.